โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT - DETUDOM SCHOOL

  DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน   
ในด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครูและนักเรียนทุกคน   
ในด้านเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย   
DLIT เป็นสื่อที่เปิดสำหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าถึง DLIT ได้ทุกที่ ทุกเวลา และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ประกอบการสอนนักเรียนได้ ยกเว้นคลังข้อสอบที่อนุญาตเฉพาะกลุ่ม และเทคโนโลยีบางประเภทที่สนับสนุนเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา   
DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

รายการถ่ายทอดสด


ชื่องาน/เทป : ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 2560

12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเดชอุดม
ชื่องาน/เทป : ขบวนรำวันเข้าพรรษาโรงเรียนเดชอุดม 2560
ชื่องาน/เทป : โครงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ห้องเรียนพิเศษ)
ชื่องาน/เทป : วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเดชอุดม
ชื่องาน/เทป : VTR งาน 50 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเทาแดง.
ชื่องาน/เทป : งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเดชอุดม - 23 ก.พ. 60
ชื่องาน/เทป : กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - 2 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่องาน/เทป : กิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
ชื่องาน/เทป : พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายใน "รวงผึ้งเกมส์" ครั้งที่ 16
ชื่องาน/เทป : การแข่งขันกีฬาภายใน "รวงผึ้งเกมส์" ครั้งที่ 16
ชื่องาน/เทป : กิจกรรมแปรอักษรโรงเรียนเดชอุดม 1 ธ.ค. 2559 ณ โรงเรียนเดชอุดม
ชื่องาน/เทป : งานเลี้ยงรับ-ส่งข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนเดชอุดม
ชื่องาน/เทป : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89
ชื่องาน/เทป : งานแสดงมุทิตาจิต บายศรีสู่ขวัญ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเดชอุดม
ชื่องาน/เทป : กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
ชื่องาน/เทป : DLIT : วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง การบวกและการลบของเศษส่วนของพหุนาม โดยครูณปภัส บัวกิ่ง
ชื่องาน/เทป : DLIT วิชา เคมี เพิ่มเติม (ว30224) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง การผลิตเกลือ NACI โดย คุณครูนราภรณ์ โคลงชัย
ชื่องาน/เทป : รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเดชอุดม
ชื่องาน/เทป : DLIT วิชา โปรแกรมซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง การสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP โดย คุณครูลินดา กิจไพบูลย์ชัย
ชื่องาน/เทป : การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังวหัดอุบลราชธานี
ชื่องาน/เทป : ขบวนฟ้อนรำโรงเรียนเดชอุดม งานแสดง เสียง สี เสียง เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 19 กรกฏาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังวหัดอุบลราชธานี
ชื่องาน/เทป : ขบวนรำแห่เทียนพรรษาโรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 กรกฏาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังวหัดอุบลราชธานี
ชื่องาน/เทป : ขบวนฟ้อนรำโรงเรียนเดชอุดม งานแสดง เสียง สี เสียง เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 19 กรกฏาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังวหัดอุบลราชธานี
ชื่องาน/เทป : โครงการแนะแนวจุฬาฯ-ชนบท ครั้งที่ 9

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโสตฯ 2 โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังวหัดอุบลราชธานี


กิจกรรมภายในโรงเรียน

ห้องเรียนDLIT

วิทยาศาสตร์

        สอนโดย : ครูนราภรณ์ โคลงชัย

                       : ครูลำพึง เปี่ยมสติ

คณิตศาสตร์

        สอนโดย : ครูณปภัช บัวกิ่ง

                       : ครูอุบลทิพย์ สิทธิ

ภาษาไทย

        สอนโดย : ครูอันน์ธิชา พิมพ์สอน

 

 

ภาษาต่างประเทศ

        สอนโดย : ครูภัชชนก ธนชัยวัฒน

                       : ครูนิภาพร เป็นมงคล


ครูผู้สอน

our team
ครูนราภรณ์ โคลงชัย
สอนวิชา : เคมี
our team
ครูลำพึง เปี่ยมสติ
สอนวิชา : ฟิสิกส์
our team
ครูณปภัช บัวกิ่ง
สอนวิชา : คณิตศาสตร์
our team
ครูอุบลทิพย์ สิทธิ
สอนวิชา : คณิตศาสตร์

our team
ครูเพ็ญพร ขจรกลิ่น
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์
our team
ครูพัชร์สินีย์ พรมโลก
สอนวิชา : สังคม
our team
ครูภัชชนก ธนชัยวัฒน
สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
our team
ครูนิภาพร เป็นมงคล
สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ

our team
ครูภัทรวดี อุทธา
สอนวิชา : ภาษาไทย
our team
ครูวรัญชัย บุญฤทธิ์
สอนวิชา : สังคม


ครูเทคโนโลยี

img

นายไพฑูรย์ กุลพันธ์                 หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นายวีระ ทองพิทักษ์                  หัวหน้างานโสตฯ

นางสาวนิพาภรณ์ ส่งเสริม        ฝ่ายเทคนิคและตัดต่อ

นางจิตติมา โนนน้อย                ฝ่ายเทคนิคและตัดต่อ

นางณฐวรรษ์ ไสว                     ฝ่ายเทคนิคและตัดต่อ

นางสาวรรณภา พิลาทอง          ฝ่ายเทคนิคและตัดต่อ

นางสุกันยา กระก่ำ                    ฝ่ายเทคนิคและตัดต่อ

นายณัฐพล ทองทวี                  ฝ่ายเทคนิคและตัดต่อ

นายธนชาติ หาระสาร                ฝ่ายเทคนิคและตัดต่อ